PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH

POLITYKA JAKOŚCI

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „DROZD” Zdzisław Drozd zobowiązuje się dążyć do ciągłego doskonalenia swoich wyrobów oraz procesów w celu spełnienia potrzeb i oczekiwań klientów

Mając na uwadze, że zadowolenie i satysfakcja klienta jest warunkiem trwałego powodzenia Firmy, Kierownictwo Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „DROZD” przyjęło następujące cele, do których zobowiązuje się konsekwentnie dążyć:

 •  Spełnienie potrzeb i wymagań klientów od chwili pierwszego kontaktu poprzez opracowanie oferty, przygotowanie i realizację wyrobu z najwyższą starannością
 •  Dbanie o dobry wizerunek Firmy oraz jej promocję
 •  Promowanie oraz wprowadzanie na rynek nowych wyrobów i doskonalenie już sprzedawanych

 

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „DROZD”  realizuje przedstawione cele poprzez :

 •  Dokładne rozpoznanie potrzeb i wymagań klienta
 •  Dokonywanie planowych przeglądów celów jakościowych, z wykorzystaniem opracowanych mierników jakości
 •  Podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia zgodności przedsięwzięć Firmy z obowiązującymi przepisami prawa i przyjętym Systemem Jakości
 •  Współdziałanie kadry kierowniczej i wszystkich pracowników w zapobieganiu niezgodności
 •  Systematyczne podnoszenie kwalifikacji personelu oraz jego świadomości odnośnie odpowiedzialności za produkt
 •  Okresową ocenę skuteczności i efektywności przyjętej Polityki oraz założonych celów, jak również całego Systemu Jakości
 •  Konsekwentną realizację oraz doskonalenie Systemu Jakości według normy PN-EN ISO 9001:2015
 •  Monitorowanie aktualnie obowiązujących przepisów prawnych
 •  Zapewnienie przez Kierownictwo niezbędnych zasobów do realizacji Systemu Jakości
 •  Podejmowanie działań mających na celu zapewnienie wysokiego poziomu wyrobów i optymalizację kosztów
 •  Dobór dostawców spełniających wymagania naszych klientów

 

Kierownictwo Firmy zapewnia, że niniejsza Polityka Jakości:

 •  Jest znana, rozumiana i przestrzegana na wszystkich szczeblach organizacyjnych Firmy
 •  Jest przeglądana i dostosowywana do zmieniających się okoliczności w ustalonych odstępach czasowych
 •  Jest publicznie dostępna dla wszystkich zainteresowanych stron

 

Polityka Jakości stanowi zobowiązanie Kierownictwa Firmy do spełnienia wymagań normy PN EN ISO 9001:2015 i mających zastosowanie wymagań prawnych, a także do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością.

 

 

                                                                                                       

Pielnia, 01.07.2017 r.

 

 

                                Załącznik nr 1 do K.J.